ཡིག་གཟུགས་རྣམས་བརྩེགས་ཐོག་འཁྱོལ་བའི་དཀའ་ངལ་གསལ་ཚུལ།


ཡིག་གཟུགས་རྣམས་བརྩེགས་ཐོག་འཁྱོལ་བའི་དཀའ་ངལ་གསལ་ཚུལ།

དྲ་རྒྱ་windows Internet Explorer སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་ཤར་ཡང་ཡིག་གཟུགས་རྣམས་བརྩེགས་ཐོག་

འཁྱོལ་བའི་དཀའ་ངལ་གསལ་ཐབས་སྐོར་གློག་ཀླད་མཁས་པ་བློ་བཟང་སྨོན་ལགས་ལ་ཞུ་བ་དང་གློག་ཀླད་འགའ་ཞིག་

གི་སྟེང་དཔྱད་པ་རགས་ཙམ་བྱས་རྗེས། ཁྱེད་ནས་ཝིན་ཌོ་ཨོ་ཧྥིས་༢༠༠༧ནང་དུ་ཡོད་པའི་USP10.DLLདེ་ཤུས་ཏེ་

windows Internet Explorer་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྦྱར་ན་དཀའ་ངལ་གསལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག

སྦྱར་ཚུལ་ཡང་འོག་གི་ལམ་འདི་བཞིན་འགྲོ་རོགས་གནང་། C:\program fies\internet explorer

༡༽ངའི་གློག་ཀླད་my computer ཁ་འབྱེད།     ༢༽དེའི་ནང་དུ་སི་Local disk( C:\)ཁ་འབྱེད།

༣༽ འདིའི་ནང་གི་program files ཁ་འབྱེད།      ༤༽ དེ་ནས་གོང་དུ་ཤུས་པའི་USP10.DLL དེ་

འདིར་internet explorer ཡང་ན་ mozila firefox སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྦྱར་ན་དཀའ་ངལ་ཕལ་ཆེར་གསལ་བ་འདུག
USP10.DLLཞེས་པ་འདི་སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པའི་མཉེན་ཆས་ཀྱི་འོད་སྡེར་ནང་དུའང་ཡོད་པས་དེ་ནས་

ཤུས་ན་ཕྱོགས།   yahoo messenger སོགས་ལའང་འདིའི་རིགས་འདྲེ་བར་བྱའོ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་རྣམས་དབུ་མེད་ཐོག་ཤར་བ་སོགས་བྱུང་ཚེ།   ཁྱེད་ནས་དྲ་རྒྱའི་ནང་གི་

ཊུལ་སི་ཞེས་པའི་ལག་ཆའི་ལྟེག་བུའི་ནང་གི་ཨོཔ་ཤོན་ནང་དུ་ཡིག་གཟུགས་འདེམས་ཡུལ་ཧྥོནཊ་སི་ཞེས་པ་འདིའི་

ནང་དུ་སྨོན་ལམ་དབུ་ཆེན་ ༡ དེ་འདེམས་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ།(internet explore– tools–options–fonts)

དག་ཆའི་ནོར་བ་ཡོད་ཚེ་དགོངས་གནང་ཡོད་པར་ཞུ།

Advertisements
Explore posts in the same categories: དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: