སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་སྐོར་གླེང་བ།


སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་སྐོར་གླེང་བ།

༡༽ ཐོག་མར་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་ལགས་ལ་ཚིག་མཛོད་འདིའི་ཆེད་བ་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༢༽ ངའི་ལག་ཏུ་གློག་ཀླད་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆུང་བ་ཞིག་བྱུང་སོང་བས། དེའི་ནང་དུ་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་སྒྲིག་གཅུག་སྐབས་འགྲོ་མ་སོང། དེ་རྗེས་དྲྲ་རྒྱ་ནས་མཉེན་ཆེས་ཆུང་ངུ་ཤིག་ཕབས་པས་དཀའ་ངལ་བསལ་སོང། ༣༽ མཉེན་ཆེས་དེ་ནི་ 32 bit windows Imaging Component རེད། མཉེན་ཆེས་འདི་ཡོད་པའི་དྲ་རྒྱ་དེར་ཕེབ་པའི་ཆེད་གཤམ་གྱི་linkདེ་ཤུ་དང། http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=8e011506-6307-445b-b950-215def45ddd8&displaylang=en ༤༽ དེའི་རྗེས་སུ་་download དུ་མ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ wic_x86_enu.exe འདི་ཙམ་ཤུ་དགོས། ༥༽ ཤུས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་དུ་བཅུག་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ན་དཀའ་ངལ་ཕྲད་ཀྱི་མ་རེད། ༦༽ དཀའ་ངལ་ཕྲད་ན་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། ནོར་འཕྲུལ་རྣམས་ལ་དགོངས་པ་ཡོོད་པར་ཞུ།

Advertisements
Explore posts in the same categories: དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: