Posted tagged ‘converting+tcrc bodyig+youtso+to unicode’

བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་པ་ནས་གསར་པར་འགྱུར་ཐབས།

July 12, 2011

སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པའི་སྐོར།

སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པ་ནི་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་ལགས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་བོད་ཡིག་མཉན་ཆས་ལེགས་ཤོས་དང་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཁྱེད་ཀྱིས་འདི་གློག་ཀླད་ནང་དུ་

བཅུག་པའི་རྗེས་སུ་གལ་ཏེ་Microsoft office word 2003 ནང་དུ་ཡི་གེ་འབྲི་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཕྲད་ཚེ་Microsoft office word 2003ནང་དུ་USP10 ཞེས་པ་དེ་ཡོད་མེད་བལྟས་ཏེ་མེད་ཚེ་དེ་འཇུག་དགོས། (more…)

Advertisements